Finansal Denetim

FİNANSAL DENETİM HİZMETLERİ

Denetim hizmetleri; vergi denetimi, şirket içindeki bir usulsüzlüğün denetimi, vergi ve ceza hukukunun kesişim noktalarındaki işlemlerin araştırılmasını ve sonuçlandırılması gibi konuları kapsar.
Vergi denetimi hizmetleri kısaca aşağıda yer verilen hizmetlerden oluşur:

1. Cari yılda tutulan kanuni defter belgelere yapılan muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi

2. Yıl içinde düzenlenerek vergi dairesine ve SSK'ya verilecek olan KDV beyannameleri, muhtasar beyannameler, geçici vergi beyannameleri, SSK bildirgelerinin kayıtlara uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol etmek

3. Aylık beyanname ve bildirgelerin doğruluğunun tespiti ve imzalanması

4. Yıl sonunda alıcılar, satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının sağlanması, kontrolü

5. Dönem sonu işlemlerinizin (amortisman ayırma, gider kısıtlaması, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması

6. Dönem karınızın doğru hesaplanıp hesaplanmadığının ve geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinin doğru düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü

7. İşlemleriniz ile ilgili olarak vergi daireleri veya diğer kurum ve kuruluşlardan istenecek izahatların yapılmasına yardımcı olmak, gerekirse bizzat görüşmelere katılıp izahat vermek