Mali Müşavirlik

Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması, 

Mali ve finansal analiz,

Nakit akım ve analiz tablolarının hazırlanması ve kontrolü,

Muhasebe organizasyonunun kurulması,

Nakit bütçeleme sisteminin kurulması ve kontrolü,

Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine kaydedilmesi, 

İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması, 

Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak cari hesap bakiyelerinin doğruluğunun test edilmesi, 

Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere, firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.), 

Tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi vb.) yasal sürelerine uygun olarak hazırlanması, sisteme kaydedilmesi ve tahakkuklarının alınması, 

Merkez, işyeri ve/veya şubelere ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması, 

E-bildirge açılışının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması, 
Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında), 
Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi, 

Hazine’ye veya ilgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi, 
Muhasebeleri kendi elemanlarınca tutulan şirketlerin muhasebe işlemleri ve mali mevzuatla ilgili günlük sorularının cevaplandırılması, yeni projelerle ilgili muhasebe oluşumları konusunda danışmanlık verilmesi, 
Mali mevzuatta yapılan değişikliklerin 24 saat içinde şirkete bildirilmesi,

Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,